Przedszkole
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

 kapital unia

 O PROJEKCIE

Projekt „Klub Muchomorka- utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom zamieszkującym Gminę Kuryłówka w wieku 3-5 lat wychowanie przedszkolne. W naszej gminie do tej pory dzieci w wieku 3-5 lat były praktycznie całkowicie pozbawione możliwości uczestniczenia w edukacji przedszkolnej, ponieważ na terenie gminy nie działa żadna placówka przedszkolna, poza oddziałami dla 5 i 6 -latków Dlatego projekt zakłada otwarcie i minimum dwuletnie funkcjonowanie punktu przedszkolnego.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

- objęcie wsparciem edukacyjnym dzieci w wieku 3-5 lat poprzez organizację zajęć przedszkolnych

- zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnej poprzez realizacje podstawy programowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego i rytmiki

- stworzenie dostępu do specjalistycznej pomocy poprzez zajęcia logopedyczne i psychologiczne

- zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie pozytywnych skutków edukacji przedszkolnej rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego

Punkt przedszkolny będzie działał od poniedziałku do piątku 9,5 godzin dziennie bez przerwy wakacyjnej. Na zajęcia ogólnorozwojowe, w tym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeznaczonych będzie 25 godz. zegarowych tygodniowo (5 godz. dziennie/ 5 dni). Zajęcia te uzupełniane będą zajęciami dodatkowymi: 1 godz. zegarową tygodniowo z języka angielskiego i rytmiki oraz zajęciami specjalistycznymi: 2 godziny w miesiącu z logopedą i psychologiem. Udział w zajęciach przedszkolnych jest bezpłatny.

 

Całkowity koszt projektu: 389800 zł

Wkład własny: 58470 zł

Kwota dofinansowania: 331330 zł

Beneficjent: Gmina Kuryłówka

Realizator: Zespół Szkół w Kuryłówce

Okres realizacji projektu: 01.08.2013r. do 30.06.2015r.


 

SPOTKANIE PROMOCYJNO – INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „KLUB MUCHOMORKA – UTWORZENIA PRZEDSZKOLA W GMINIE KURYŁÓWKA” 13 SIERPNIA 2013r.

 

  W dniu 13 sierpnia 2013r. o godz. 17 w Zespole Szkół w Kuryłówce odbyło się spotkanie informacyjno- promocyjne w ramach realizowanego projektu „Klub Muchomorka- utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka”. W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Halesiak- Wójt Gminy Kuryłówka, Miron Czarniecki- Dyrektor Zespołu Szkół w Kuryłówce, Józef Błoński Dyrektor GZOS w Kuryłówce, Alicja Kycia- Dyrektor GOPS w Kuryłówce, Beata Wnuk- Koordynator projektu, Ewa Jachimowicz- Skwara- Księgowa projektu oraz zaproszeni rodzice. Na spotkaniu zostały przedstawione następujące kwestie:

- cele i działania projektu

- regulamin rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie

- niezbędne dokumenty wymagane do udziału w projekcie

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Tadeusza Halesiaka- Wójta Gminy Kuryłówka, który zaznaczył, iż projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) pochodzących z terenu Gminy Kuryłówka. Projekt pt. „Klub Muchomorka- utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka” został złożony w ramach projektów konkursowych ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kuryłówka, a realizatorem Zespół Szkół w Kuryłówce. Projekt będzie realizowany od 01.08.2013r. do 30.06.2015r.. Całkowity koszt projektu to 389800 zł, Kwota dofinansowania: 331330 zł, Wkład własny: 58470 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom zamieszkującym Gminę Kuryłówka w wieku 3-5 lat wychowanie przedszkolne. Udział dziecka w zajęciach będzie bezpłatny. W nowo utworzonym punkcie przedszkolnym dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego i rytmiki, a także w zajęciach specjalistycznych z logopedą i psychologiem. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało wyremontowane i dostosowane pomieszczenie do potrzeb nowego przedszkola. Zakupione zostało wyposażenie oraz wszelkie pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania punktu przedszkolnego. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Kuryłówce- Miron Czarniecki, który omówił warunki funkcjonowania punktu przedszkolnego „Klub Muchomorka”. Przedszkole to będzie funkcjonowało od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00 (9,5 h) bez przerwy wakacyjnej. Dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z zajęć jez. angielskiego, rytmiki, a także z zajęć specjalistycznych. Zajęcia z jęz. angielskiego i rytmiki odbywać się będą raz w tygodniu po 1 godzinie, natomiast zajęcia specjalistyczne dwa razy w miesiącu po 1 godzinie. W punkcie przedszkolnym zostanie zatrudnionych dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczycieli wychowania przedszkolnego, których wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dzieci zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie otrzymają bezpłatną wyprawkę przedszkolaka. Następnie głos zabrała Beata Wnuk- koordynator projektu, która poinformowała zebranych rodziców o zasadach rekrutacji dzieci do uczestnictwa w projekcie, został przedstawiony regulamin rekrutacji oraz rozdane zostały rodzicom do wypełnienia karty zgłoszeń będące jednocześnie deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz inne dokumenty niezbędne do rekrutacji. Rodzice zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w projekcie po spotkaniu wypełnili karty zgłoszeń, a następnie przekazali je koordynatorowi projektu.

 

 

DZIEŃ OTWARTY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „KLUB MUCHOMORKA” 29 SIERPNIA 2013r.

 

 29 sierpnia 2013r. o godz. 18 w Zespole Szkół w Kuryłówce odbył się „Dzień Otwarty” punktu przedszkolnego „Klub Muchomorka” powstałego w ramach projektu „Klub Muchomorka- utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym dniu przybyli goście mieli okazję zwiedzić przedszkole, poznać bliżej ofertę edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami. Po części oficjalnej- przemówieniu Wójta Tadeusza Halesiaka nastąpiła część najbardziej wyczekiwana przez maluchów, w której można było „przetestować” nowe zabawki i plac zabaw oraz pobawić się wspólnie. Atrakcją dla przybyłych gości był również klaun FRED, który zabawiał zaproszonych gości, a między zabawami maluchy mogły posilić się przy odpowiednio zastawionym stole. Ponadto każdy przyszły mały przedszkolak otrzymał mały prezent w postaci kredek, czapeczki i balonika z logiem POKL. Było kolorowo, tłocznie i radośnie, a czas płynął szybko…

 

 PUNKT PRZEDSZKOLNY „KLUB MUCHOMORKA”  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KURYŁÓWCE ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

zajecia11

Od początku września 2013 r. w Zespole Szkół w Kuryłówce rozpoczął swoją działalność Punkt Przedszkolny „Klub Muchomorka” powstały w ramach projektu „Klub Muchomorka- utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Punkt Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00 bez przerwy wakacyjnej. Grupa przedszkolna liczy 24 dzieci. Dzieci objęte są systematycznym szeroko rozumianym wsparciem o charakterze pedagogicznym. Filarem głównym są zajęcia ogólnorozwojowe, dydaktyczne zgodne z podstawą programową. Ich uzupełnieniem są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki oraz zajęcia specjalistyczne z logopedą. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny jak również udział w zajęciach dodatkowych. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego są zachęcane do samodzielności w działaniach ukierunkowanych na ich rozwój i chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu zarówno w ofercie podstawowej, jak i w ofercie dodatkowej.

zajecia2zajeciazajecia8zajecia7

zajecia6zajecia5zajecia4zajecia3

zajecia9 zajecia10

 


Klub Muchomorka- utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.przedszkolaki przedszkolaki2

Od dłuższego już czasu do szkolnej biblioteki przychodzą przedszkolaki. Po cóż? Przecież nie umieją jeszcze czytać, nie były pasowane na czytelnika, nie wypożyczają książek. Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie! W każdy czwartek młodsza grupa przedszkolna, z wychowawczynią, p. Krystyną Mrzygłód słuchają bajek czytanych przez panią bibliotekarkę, Joannę Serkiz. Zaczynali od krótkich wierszyków Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, teraz już mogą spokojnie i z zainteresowaniem wysłuchać dłuższych bajeczek, tym bardziej, jeśli można jeszcze potem pokolorować jakiś ciekawy obrazek…

JS

przedszkolaki3

Podkategorie